TRANSLATE

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ АПЕЛЯЦІЙ В ОРГАНІ З СЕРТИФІКАЦІЇ

ТОВ «ГЛОБАЛ СЕРТИФІК»

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1 Замовник робіт з сертифікації має право опротестувати (подати апеляцію) будь – яке прийняте ОС рішення щодо його заявки на сертифікацію, визнання чи скасування (скорочення галузі) сертифіката відповідності або ліцензійної угоди.

2 Право заявника подати апеляцію та наявність у ОС відповідних процедур оговорюються у договорі на проведення робіт з сертифікації окремим додатком «Відповідальність та права замовника при отриманні сертифікату».

3 Якщо заявник бажає подати апеляцію, він повинен подати письмову апеляцію не пізніше одного місяця після одержання письмового рішення, яке він має намір опротестувати. В апеляції повинна бути чітко викладена суть питання. До апеляції додаються всі необхідні матеріали та документи, що підтверджують та пояснюють факти, що містяться в апеляції.

Подана апеляція чи скарга не зупиняє дії прийнятого рішення.

4 Орган з сертифікації проводить реєстрацію усіх отриманих апеляцій а також заходів з усунення їх причин.

5 Зареєстровані апеляції подаються для розгляду до апеляційної комісії ОС. Факт отримання апеляції і передачі її на розгляд апеляційної комісії, ОС повідомляє апелянту офіційним листом.

В ході розгляду апеляції, апелянту також повідомляються:

- час розгляду апеляції апеляційною комісією;

- можливість участі представників апелянта у розгляді його питання апеляційною комісією;

- проміжні звіти та підсумки розгляду апеляції;

- рішення, прийняте апеляційною комісією.

6 Рішення, прийняте апеляційною комісією, повинне ухвалюватися, або перевірятися і затверджуватися, особою (ами), не залученими попередньо до змісту апеляції.

Орган з сертифікації несе відповідальність за всі рішення на всіх рівнях процесу розгляду апеляцій.

7 Орган сертифікації повинен надати офіційне повідомлення апелянту щодо закінчення процесу розгляду апеляції та дії, які ним впроваджені за рішенням апеляційної комісії.

8 При плануванні сертифікації керівництво ОС контролює, що особи, залучені до процесу розгляду апеляцій, не виконували аудит і не ухвалювали рішення щодо сертифікації стосовно апелянта.

ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ АПЕЛЯЦІЙ

1 Орган з сертифікації для розгляду апеляцій створює апеляційну комісію, яка може складатися з постійного складу та тимчасових членів комісії, які призначаються для розгляду конкретних питань.

До складу апеляційної комісії не залучаються особи, включаючи керівний персонал ОС, рішення яких опротестовується, а також, якщо вони були задіяні протягом останніх двох років в роботах з заявником чи постачальником, апеляція якого розглядається.

Апеляційна комісія ОС проводить розгляд апеляцій на громадських засадах.

Апеляційна комісія керується в своїй діяльності чинним законодавством і нормативними документами системи сертифікації у якій ОС здійснює свою діяльність.

Апеляції розглядається апеляційною комісією не пізніше двох тижнів після їх одержання та реєстрації в ОС.

Порядок роботи апеляційної комісії, її права та відповідальність наведені у Положенні про апеляційну комісію.

2 Для розгляду апеляції ОС надає апеляційній комісії такі документи:

 • апеляцію та матеріали, що до неї додаються;
 • листування щодо спірного питання між заявником, органом з сертифікації, організаціями, що залучалися до робіт за аутсорсінгом;
 • матеріали оцінювання (випробувань) об’єкту сертифікації;
 • зразки або фотознімки об’єкту сертифікації;
 • нормативні документи на об’єкт сертифікації.

3 Апеляційна комісія розглядає питання конфіденційно.

Апелянт та особи, рішення яких опротестовується, мають право бути заслуханими на засіданні апеляційної комісії ОС або іншим чином офіційно представити свій випадок.

4 Апеляційна комісія, як правило, приймає одне з таких рішень:

 • видати сертифікат (ліцензію на право застосування знака відповідності);
 • відмовити у видачі сертифікату (ліцензії);
 • скасувати виданий сертифікат (ліцензію).

5 Рішення апеляційної комісії письмово доводиться до керівництва ОС.

6 Керівництво ОС здійснює аналіз отриманих матеріалів та рішення апеляційної комісії з метою розроблення коригувальних дій, які повинні включати заходи:

 • для зменшення наслідків будь-якої невідповідності, що призвела до апеляції чи скарги;
 • відновлення відповідності з вимогами сертифікації настільки швидко, наскільки можливо;
 • запобігання повторенню невідповідності.

Якщо раніше мали місце подібні апеляції чи ситуації, які могли привести до апеляцій чи скарг, керівництво ОС, при плануванні корегувальних дій, повинне врахувати результати розгляду подібних попередніх апеляцій.

7 Керівництво ОС письмово сповіщає апелянта про прийняте апеляційною комісією рішення та про заходи, які впроваджені за прийнятим рішенням.

8 Результати виконання належних подальших дій за рішенням апеляційної комісії документально оформлюються та оцінюється їх ефективність.

9 У разі неможливості вирішити спірне питання апеляційною комісією ОС, або незгоди з рішенням особи, що подала апеляцію, матеріали можуть передаватися до апеляційної комісії відповідної системи сертифікації чи до Національного агентства  з акредитації України (НААУ).